كابل برق تخت 3رشته ای با روکش لاستیک

استاندارد توليد : HN ۱۴۱KSB 

ولتاژ کار: ۰.۶/۱ KV

 هادی : مس افشان انيل شده کلاس ۵ (درصورت نياز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ ميکرون

عايق: کامپاند ويژه لاستيکي رنگي (EPDM) از نوع (EI ۷) براساس استاندارد CENELEC HD ۲۲

 روکش نهایی : کامپاند لاستيکی مشکی از نوع (EM ۷) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ،  اسيد و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

ولتاژ تست : ٣ کيلو ولت به مدت ۵ دقيقه

 سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نياز در  CENELEC HD ۲۲, PIS E۸

 


سايز کابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

۳ × ۱.۵

۴۸ × ۰.۲

۱۲.۷×۵.۷

۱۲۳

۳ × ۲.۵

۸۰ × ۰.۲

۱۵×۶.۶

۱۸۴

۳ × ۴

۵۶ × ۰.۳

۱۸.۸×۸

۲۸۵

۳ × ۶

۸۴ × ۰.۳

۲۱.۷×۹.۱

۳۷۷

۳× ۱۰

(۷×۲۱) × ۰.۳

۲۶.۴×۱۰.۸

۵۸۰

۳× ۱۶

(۷×۳۳) × ۰.۳

۳۰.۷×۱۲.۵

۸۲۶

۳× ۲۵

(۷×۵۱) × ۰.۳

۳۶.۸×۱۴.۸

۱۲۱۵

۳× ۳۵

(۷×۷۲) × ۰.۳

۴۱.۴×۱۶.۶

۱۶۴۷

۳× ۵۰

(۱۹×۳۸) × ۰.۳

۴۸.۶×۲۱.۵

۲۳۸۳

۳× ۷۰

(۱۹×۵۴) × ۰.۳

۵۵.۶×۲۲.۴

۳۰۸۵

۳× ۹۵

(۱۹×۷۲) × ۰.۳

۶۲.۲×۲۵

۳۹۸۰

جدول آمپراژ کابل (در دماي محيط ۳۰+)

سطح مقطع نامي

mm۲

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداکثر مقاومت الکتريکي

 ohm/km at ۲۰

۱.۵

۱۹

۱۸

۱۳.۳

۲.۵

۲۷

۲۶

۷.۹۸

۴

۳۶

۳۴

۴.۹۵

۶

۴۶

۴۴

۳.۳۰

۱۰

۶۴

۶۱

۱.۹۱

۱۶

۸۶

۸۲

۱.۲۱

۲۵

۱۱۴

۱۰۸

۰.۷۸۰

۳۵

۱۴۲

۱۳۵

۰.۵۵۴

۵۰

۱۷۷

۱۶۸

۰.۳۸۲

۷۰

۲۱۸

۲۰۷

۰.۲۷۲

۹۵

۲۶۳

۲۵۰

۰.۲۰۶

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

ضريب

۱.۱۵

۱.۰۸

۱.۰

۰.۹۱

۰.۸۲

۰.۷۱

۰.۵۸

۰.۴۱

 

 

در مورد این محصول بپرسید