کابلهای کامپیوتری

JE-LiYCY , JE-Y(st)Y , J-۲Y(st)Y , LiY-TPC-Y , Li-۲YCY , LiYCY-CY , LiFYCY

    *کاربرد ها

· کابل های کامپیوتری جهت انتقال داده در شبکه ،کامپیوتر ها و پرینتر ها کاربرد دارند و جهت نصب در محیط های مرطوب و خشک مناسب می باشند.

در مورد این محصول بپرسید