کابل دریایی

استاندارد توليد: ISIR (۷۵۹۹) ۳۵۳

ولتاژ کار:۶۰۰/۱۰۰۰V 

هادي: مس افشان آنيل شده کلاس ۵ (در صورت نياز قلع اندود)

جدا کننده هادي: نوار پلي استر (براي مقاطع ۱۰ ميليمتر مربع و بزرگتر)

عايق: کامپاند ويژه لاستيکي رنگي (EPR) از نوع EI ۷ (جهت ۹۰ درجه سانتیگراد)

جدا کننده پوشش میانی: نوار پلي استر

پوشش میانی : کامپاند لاستیکی مشکی (۹۰ درجه سانتیگراد)

شیلد : بافت مس قلع اندود

جداکننده شیلد: نوار پلی استر

روکش نهايي: کامپاند لاستيکي مشکي از نوع SE ۱ (EM ۷ جهت ۹۰ درجه سانتیگراد) مقاوم در برابر مواد نفتي و روغن

آزمون ولتاژ : ۳.۵ کيلوولت به مدت ۵ دقيقه

آْزمون شعله وري: آزمون انتشار شعله عمودي – رده A

ساير آزمون ها: براساس آزمونهاي مورد نياز استاندارد ISIRI ۷۵۹۹

 


سايز کابل

n×mm۲

ساختمان هادي

 n×mm

ضخامت عايق

mm

پوشش مياني

mm

قطر رشته شيلد

mm

ضخامت روکش

mm

قطر تقريبي کابل

mm

قطر حداقل

mm

قطر حداکثر

mm

وزن تقريبي

gr/m

۲ × ۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۲

۱.۲

۱۲.۲

۱۱.۵

۱۴

۲۲۷

۳ × ۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۲

۱.۲

۱۲.۸

۱۲

۱۴.۵

۲۵۴

۴ × ۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۲

۱.۳

۱۳.۹

۱۳.۵

۱۶

۳۱۰

۱۲ ×۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۵

۲۰.۸

۱۹

۲۲.۵

۶۸۵

۲۰×۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۷

۲۵.۲

۲۴

۲۸

۱۰۱۷

۲۴×۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۸

۲۷.۸

۲۶.۵

۳۱

۱۱۶۱

۲×۲.۵

۸۰×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۲

۱.۲

۱۳.۲

۱۲.۵

۱۵

۲۷۱

۳×۲.۵

۸۰×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۲

۱.۳

۱۴

۱۳.۵

۱۶

۳۱۳

۴×۲.۵

۸۰×۰.۲

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۳

۱۵.۵

۱۴.۵

۱۷.۵

۴۳۰

۲ × ۴

۵۶×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۳

۱۴.۸

۱۴

۱۷

۳۷۳

۳ × ۴

۵۶×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۳

۱۵.۵

۱۴.۵

۱۷.۵

۴۴۳

۴ × ۴

۵۶×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۱۶.۹

۱۶

۱۹

۵۲۶

۲×۶

۸۴×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۳

۱۶.۲

۱۵.۵

۱۸

۴۶۳

۳×۶

۸۴×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۱۷.۲

۱۶.۵

۱۹

۵۴۲

۴×۶

۸۴×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۱۸.۶

۱۷.۵

۲۰.۵

۶۴۰

۲×۱۰

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۱۸.۶

۱۸

۲۱.۵

۶۱۵

۳×۱۰

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۱۹.۶

۱۹

۲۲.۵

۶۷۸

۴×۱۰

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۵

۲۱.۵

۲۰.۵

۲۴.۵

۹۱۵

۱×۱۶

(۷×۳۳) ×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۲

۱.۲

۱۲.۶

۱۲

۱۴.۵

۳۲۳

۳×۱۶

(۷×۳۳) ×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۵

۲۲.۲

۲۱

۲۵

۹۸۲

۴×۱۶

(۷×۳۳) ×۰.۳

۱.۰

۱.۰

۰.۳

۱.۶

۲۴.۳

۲۳

۲۷.۵

۱۱۹۴

۱×۲۵

(۷×۵۱) ×۰.۳

۱.۲

۱.۰

۰.۲

۱.۳

۱۴.۶

۱۳.۵

۱۶.۵

۴۵۲

۳×۲۵

(۷×۵۱) ×۰.۳

۱.۲

۱.۰

۰.۳

۱.۶

۲۶.۳

۲۴

۲۹

۱۴۴۰

۴×۲۵

(۷×۵۱) ×۰.۳

۱.۲

۱.۰

۰.۳

۱.۷

۲۸.۹

۲۷

۳۲

۱۷۸۶

۱×۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۱.۲

۱.۰

۰.۳

۱.۳

۱۵.۹

۱۵.۵

۱۹

۶۱۹

۳×۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۱.۲

۱.۰

۰.۳

۱.۷

۲۸.۴

۲۷.۵

۳۳

۱۸۱۹

۴×۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۱.۲

۱.۰

۰.۳

۱.۸

۳۱.۳

۳۰.۵

۳۶

۲۲۶۹

۱×۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۱.۴

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۱۸.۱

۱۷.۵

۲۱

۸۰۷

۳×۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۱.۴

۱.۰

۰.۳

۱.۹

۳۳.۱

۳۲.۵

۲۸

۲۴۷۳

۴×۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۱.۴

۱.۲

۰.۴

۲.۰

۳۷.۳

۳۵

۴۱.۵

۳۱۹۹

۱×۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۱.۴

۱.۰

۰.۳

۱.۴

۲۰.۱

۱۹

۲۳

۱۰۳۵

۳×۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۱.۴

۱.۲

۰.۴

۲.۰

۳۸.۵

۳۵.۵

۴۳

۳۳۸۳

۴×۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۱.۴

۱.۲

۰.۴

۲.۱

۴۲.۳

۳۹.۵

۴۷.۵

۴۳۲۰

۱×۹۵

(۱۹×۷۲) ×۰.۳

۱.۶

۱.۰

۰.۳

۱.۵

۲۲.۳

۲۱.۵

۲۶

۱۳۱۰

۳×۹۵

(۱۹×۷۲) ×۰.۳

۱.۶

۱.۲

۰.۴

۲.۲

۴۳.۲

۴۱.۵

۴۹.۵

۴۳۵۷

-در صورت نياز به کابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيک سيليکون (S۹۵) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست

کابل هاي قدرت کشتي با عايق و روکش لاستيکي (MGG)


 

استاندارد توليد: ISIRI (۷۵۹۹) ۳۵۳

ولتاژ کار: ۶۰۰ / ۱۰۰۰ V

هادي: مس افشان آنيل شده کلاس ۵ (در صورت نياز قلع اندود)

جدا کننده هادي: نوار پلي استر (براي مقاطع ۱۰ ميليمتر مربع و بزرگتر)

عايق: کامپاند ويژه لاستيکي رنگي (EPR) از نوع EI ۷ (جهت ۹۰)

جدا کننده روکش: نوار پلي استر

روکش نهايي: کامپاند لاستيکي مشکي از نوع SE ۱ (EM ۷ جهت ۹۰) مقاوم در برابر مواد نفتي و روغن

آزمون ولتاژ : ۳.۵ کيلوولت به مدت ۵ دقيقه

آْزمون شعله وري: آزمون انتشار شعله عمودي – رده A

ساير آزمون ها: براساس آزمونهاي مورد نياز استاندارد ISIRI ۷۵۹۹

 


سايز کابل

×n

ساختمان هادي

  n×mm

ضخامت عايق

 mm

ضخامت روکش

 mm

قطر تقريبي کابل

mm

قطر حداقل

mm

قطر حداکثر

mm

وزن تقريبي

gr/m

۲ × ۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۱

۹.۲

۸.۸

۱۰.۵

۱۲۱

۳ × ۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۱

۹.۸

۹.۲

۱۱

۱۴۵

۴ × ۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۲

۱۰.۹

۱۰

۱۲.۵

۱۸۴

۱۲ ×۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۴

۱۷.۴

۱۶.۵

۱۹.۵

۴۵۰

۲۰×۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۶

۲۱.۸

۲۰.۵

۲۳.۵

۷۱۰

۲۴×۱.۵

۴۸×۰.۲

۱.۰

۱.۷

۲۴.۴

۲۳

۲۷

۸۴۵

۲×۲.۵

۸۰×۰.۲

۱.۰

۱.۱

۱۰.۲

۹.۶

۱۱.۵

۱۲۲

۳×۲.۵

۸۰×۰.۲

۱.۰

۱.۲

۱۱

۱۰

۱۲.۵

۱۹۶

۴×۲.۵

۸۰×۰.۲

۱.۰

۱.۲

۱۲.۱

۱۱

۱۳.۵

۲۴۲

۲ × ۴

۵۶×۰.۳

۱.۰

۱.۲

۱۱.۴

۱۰.۵

۱۳

۲۱۲

۳ × ۴

۵۶×۰.۳

۱.۰

۱.۲

۱۲.۱

۱۱

۱۴

۲۶۰

۴ × ۴

۵۶×۰.۳

۱.۰

۱.۳

۱۳.۵

۱۲.۵

۱۵.۵

۳۳۴

۲×۶

۸۴×۰.۳

۱.۰

۱.۲

۱۲.۸

۱۱.۵

۱۴.۵

۲۷۵

۳×۶

۸۴×۰.۳

۱.۰

۱.۳

۱۳.۸

۱۲.۵

۱۵.۵

۳۴۸

۴×۶

۸۴×۰.۳

۱.۰

۱.۳

۱۵.۲

۱۴

۱۷

۴۳۹

۲×۱۰

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۳

۱۵.۲

۱۴

۱۷.۵

۴۱۴

۳×۱۰

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۳

۱۶.۲

۱۵

۱۸.۵

۴۷۰

۴×۱۰

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۴

۱۸.۱

۱۷

۲۰.۵

۶۷۵

۱×۱۶

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۱

۹.۶

۹

۱۱

۲۱۶

۳×۱۶

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۴

۱۸.۸

۱۷.۵

۲۱.۵

۷۳۹

۴×۱۶

(۷×۲۱) ×۰.۳

۱.۰

۱.۵

۲۰.۹

۱۹.۵

۲۳.۵

۹۴۴

۱×۲۵

(۷×۵۱) ×۰.۳

۱.۲

۱.۲

۱۱.۶

۱۰.۵

۱۳

۳۳۳

۳×۲۵

(۷×۵۱) ×۰.۳

۱.۲

۱.۵

۲۲.۹

۲۱

۲۵.۵

۱۱۵۴

۴×۲۵

(۷×۵۱) ×۰.۳

۱.۲

۱.۶

۲۵.۵

۲۳.۵

۲۸

۱۴۸۳

۱×۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۱.۲

۱.۲

۱۲.۵

۱۲

۱۵

۴۳۲

۳×۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۱.۲

۱.۳

۲۵

۲۴

۲۹

۱۴۹۸

۴×۳۵

(۷×۷۲) ×۰.۳

۱.۲

۱.۷

۲۷.۹

۲۷

۳۲.۵

۱۹۳۲

۱×۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۱.۴

۱.۳

۱۴.۷

۱۴

۱۷

۶۰۸

۳×۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۱.۴

۱.۸

۲۹.۷

۲۸.۵

۳۴.۵

۲۱۲۷

۴×۵۰

(۱۹×۳۸) ×۰.۳

۱.۴

۱.۹

۳۳.۱

۳۱.۵

۳۸

۲۷۴۲

۱×۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۱.۴

۱.۳

۱۶.۷

۱۵.۵

۱۹

۸۲۵

۳×۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۱.۴

۱.۹

۳۴.۳

۳۲

۳۹

۲۹۱۴

۴×۷۰

(۱۹×۵۴) ×۰.۳

۱.۴

۲.۰

۳۸.۱

۳۵.۵

۴۳

۳۷۴۸

۱×۹۵

(۱۹×۷۲) ×۰.۳

۱.۶

۱.۴

۱۸.۹

۱۸

۲۲

۱۰۶۵

۳×۹۵

(۱۹×۷۲) ×۰.۳

۱.۶

۲.۱

۳۹

۳۷

۴۴.۵

۳۷۸۲

-در صورت نياز به کابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيک سيليکون (S۹۵) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواست

در مورد این محصول بپرسید